home> > modale logica > Smelten Noordpool ijskap

Metereologie van het afkalven Noordpool ijskap

Definities

De toestand van de atmosfeer op een bepaald moment is het Weer. Dat is het onderwerp van de metereologie. In de vorige eeuw tot 1979 was het volume en de oppervlakte van de ijskap aan de Noordpool stabiel over de jaren heen. In de zomer nam het af maar in de winter groeide het weer aan.

toestand(volume,sneeuw,poolkappen,afname,zomer)

toestand(volume,sneeuw,poolkappen,toename,winter)

Een ijskap is een koepelvormige, aaneengesloten ijsmassa van grote omvang. Een ijskap onderscheidt zich van een gletsjer doordat hij op het landschap ligt en wordt in principe niet door topografie beperkt. Op Aarde bevinden zich twee grote ijskappen, te weten Groenland en de Antarctica. In het Nederlands wordt ook poolkap gezegd. Daarmee wordt de Antarctische ijskap bedoeld, en het meerjarige zee-ijs rond de Noordpool. Het laatstgenoemde is echter volgens de definitie geen ijskap.

proces(afname,volume,poolkap,noordpool)

Het volume van de poolkap neemt af als het ijs smelt wanneer de temperatuur aan de poolcirkel stijgt boven nul.

Er zijn verschillende factoren die bij het ontstaan en het groeien van grote ijskappen tellen.

- Het klimaat en de temperatuur. IJskappen groeien snel in een koud klimaat en bij een lage

- De hoogte van de bovenkant van de ijskap. Op grotere hoogte is het kouder, dus valt een groter deel van de neerslag als sneeuw en smelt er minder ijs.

- De hoeveelheid zonlicht op de ijskap. Zonlicht doet sneeuw en ijs smelten. Hiermee verbonden:

- Het albedo van de ijskap. Albedo is de mate van reflectiviteit van een oppervlak. Een oppervlak met een hoog albedo reflecteert veel zonlicht en zal maar weinig straling absorberen. Een ijskap met daarop een verse sneeuwlaag heeft een uitzonderlijk hoog albedo, tot wel 90% reflectie, waardoor de hoeveelheid opgenomen warmte klein is. De temperatuur aan de oppervlakte blijft laag waardoor de sneeuw niet of nauwelijks smelt. Deze positieve terugkoppeling kan ook andersom werken, bijvoorbeeld wanneer de sneeuw oud wordt of bevuild raakt. Het albedo zal daardoor dalen en meer straling wordt geabsorbeerd. Door het overmatig smelten van sneeuw kunnen er meren ontstaan op de ijskap.

Klimatologie van het afkalven Noordpool ijskap

Het klimaat is onderzoeksobject van de Klimatologie. Klimaat is het weerpatroon op de lange termijn in een regio, doorgaans gemiddeld over 30 jaar. Meer rigoureus is het het gemiddelde en de variabiliteit van meteorologische variabelen over een tijdsperiode van maanden en jaren. Aangezien weertoestanden snel kunnen veranderen, zijn gemiddelde waarden van het Weer (zoals van temperatuur) niet voldoende voor het klimaat en betrekt men hierbij ook frequentieverdelingen, extreme waarden, modale waarden en standaardafwijkingen.

De opwarming van de Aarde, ook wel klimaatverandering, klimaatopwarming, klimaat ontwrichting of klimaatcrisis, is de stijging van de wereldtemperatuur sinds de pre-industriële periode. De gemiddelde luchttemperatuur van de atmosfeer van de Aarde op grondhoogte was in de periode van 2011 tot 2020 ongeveer 1,09 °C (0,95–1,20 °C) hoger dan in de periode van 1850 tot 1900.

Deze opwarming gaat gepaard met mondiale klimaatveranderingen, zoals veranderingen in de regenval patronen en woestijnvorming. Opwarming van de aarde is een onderdeel van de meer algemene milieuproblematiek.

Onder klimaatwetenschappers is het onomstreden dat de gemiddelde temperatuur op Aarde sinds halverwege de 20e eeuw is toegenomen. Ook over de oorzaak is er consensus: deze trend wordt voornamelijk veroorzaakt door een stijging van de concentratie broeikasgassen in de atmosfeer.

Definities

Metingen uitgevoerd in 1980 en 2016 laten zien dat het volume met 7500 miljard ton is afgenomen en de oppervlakte bijna is gehalveerd

toestand(opslag,sneeuw,poolkap,noordpool,1980)

toestand(opslag,sneeuw,poolkap,noordpool,2016)

Resultaten van metingen van volume en oppervkakte van de poolkap aan de Noordpool in 1980 en 2016.

proces(inkrimpen,klimaat_opwarming,poolkap,noordpool)

Metingen toegespitst op volume en oppervalkte van de Noordpool poolkap laten zien dat de klimaatopwarming een aanzienlijke invloed heeft op beiden.

De Groenlandse ijskap smelt met een niet eerder vertoonde snelheid sinds enige jaren, wat hoogstwaarschijnlijk aanzienlijk gaat bijdragen aan de stijging van de zeespiegel. Ook zal dit leiden tot mogelijke verstoringen in de zeestromingen in de toekomst als deze blijkt dat deze veranderingen waarachtig zijn en zich op dezelfde wijze doorzetten.

Geschatte maandelijkse veranderingen in de massa van de Groenlandse ijskap in 2006 duiden erop dat zij aan het smelten is met een snelheid van ongeveer 239 km per jaar. Een recentere studie, gebaseerd op opnieuw verwerkte en verbeterde gegevens verzameld tussen 2003 en 2008, geeft een gemiddelde smeltsnelheid van 195 km³ per jaar aan. Deze metingen waren volgens de BBC afkomstig van de in 2002 gelanceerde Amerikaanse GRACE (Gravity Recovery and Climate Experiment) satelliet).

Grafiek geleidelijke inkrimping Noordpool ijs van 1979 tot 2016

Het Arctische zee-ijs extent in september van 1979 t/m 2016. De daling is 13.3% per decennium t.o.v. het gemiddelde over 1981-2010. Bron NSIDC 2016.

Bronnen

Climate change (Wikipedia EN)

Climate change, impacts and vulnerability in Europe 2016 (EFA report 2016)

13th Climate Change Initiative colocation CMUG Integration meetings (ESA klimaatbureau)

Attribution of recent climate change (Wikipedia EN)

Earth System Research Laboratories (NOAA)

Fennoscandian tree-ring anatomy shows a warmer modern than medieval climate (PubMed NIH EN)

Groenlandse Ijskap (Wikipedia NL)

Ijskap (Wikipedia NL)

Impact op ijskappen en gletsjers (klimaat.be)

Klimaatverandering:het bewijs uit de ruimte (ESA)

Opwarming van de Aarde (Wikipedia NL)

NASA Scientific Visualisation Studio (NASA)

Polar Ice cap (Wikipedia En)

Synthese rapport Interdisciplinair Panel 2023 (IPCC)